مدرسه غیر دولتی فرهنگ

دبیرستان غیر دولتی فرهنگ

ده سال سابقه درخشان آموزشی

بیشترین آمار قبولی مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی

دبیران با تجربه